Skip to main content

Polityka prywatności

dokument obowiązujący od dnia 2021-10-24

 

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej chefik.pl oraz świadczeniem przez nas usług.
Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Krystian Sroka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ADVISIUM Krystian Sroka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Kobierzycka 3 lok. 2, 52-315 Wrocław, NIP: 813-236-33-53, REGON: 020700940, adres korespondencyjny: ul. Kobierzycka 3 lok. 2, 52-315 Wrocław, telefon: +48 602 686 892, e-mail: info@chefik.pl

2. Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:
 • Prowadzenie konta
  dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres rozliczeniowy, NIP, firma
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
  – czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta
 • Składanie zamówienia na Edubawki
  dane osobowe: dane podane w koncie
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
  – czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży Edubawek
 • Prowadzenie Zajęć
  dane osobowe: dane podane w koncie, imię dziecka, nazwisko dziecka, klasa, szkoła lub przedszkole
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
  – czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy prowadzenia Zajęć
 • Nagrywanie Zajęć online w celu udostępnienia nagrań Uczestnikom
  dane osobowe: wizerunek, głos. Nagrany wizerunek anonimizujemy przed udostępnieniem nagrań
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną
  – czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy prowadzenia Zajęć
 • Kontakt z administratorem ws. prowadzonej działalności
  dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
  – czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
  dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
  – czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
 • Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości
  dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres rozliczeniowy, adres e-mail, nr telefonu, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego
  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości
  – czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych
3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, marketingowe, IT, nauczyciele, operatorzy płatności oraz banki w zakresie realizacji płatności.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie stosujemy wobec Ciebie działań polegających na profilowaniu z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG ani do organizacji międzynarodowej.

6. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• żądania przenoszenia danych osobowych.
W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.
W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

7. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Informacje ogólne

Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).
Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).
Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym serwisie.
Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.

 

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.
Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następujących celach:
1) tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1.

 

Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na stronie naszego serwisu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: info@chefik.pl.