Skip to main content

Regulamin serwisu internetowego chefik.pl

obowiązujący od dnia 2023-08-24

Sekcja Edubawki
Sekcja Zajęcia i Zajęcia online
Sekcja Reklamacje
Sekcja Rezygnacje, zwroty, odstąpienie od umowy
Formularze


WSTĘP

Świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego chefik.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”) jest realizowana przez Krystiana Srokę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KRYSTIAN SROKA ADVISIUM (zwanego dalej: „Usługodawcą”). Serwis Internetowy ma charakter platformy umożliwiającej zamówienie usług i produktów realizowanych przez Usługodawcę, związanych z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie przedmiotów ścisłych. Użytkownicy, przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, mogą zapoznawać się z tematyką zajęć prowadzonych przez Usługodawcę, pobierać materiały udostępniane przez Usługodawcę oraz korzystać z konta użytkownika.

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:

 • korespondencyjnie pod adresem: ADVISIUM, ul. Wałbrzyska 10 lok. 6, 52-314 Wrocław,
 • za pośrednictwem wiadomości elektronicznej kierowanej na adres: info@chefik.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 602 686 892.

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Edubawka – pakiet usług zawierający płatne treści cyfrowe i towary, mający na celu realizację doświadczeń z zakresu nauk ścisłych, możliwy do zamówienia przez Użytkownika. W zakresie każdej Edubawki znajdują się instruktaże (filmy video lub inne treści cyfrowe) udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Konta oraz materiały umożliwiające samodzielną realizację doświadczeń.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Użytkownikiem Serwisu.
 5. Konto – wydzielona przez Usługodawcę dla danego Użytkownika przestrzeń w Serwisie Internetowym, w zakresie której Użytkownik może dokonywać określonych czynności, w szczególności zapoznać się z historią swoich Zamówień czy pobierać lub przeglądać materiały edukacyjne udostępnione przez Usługodawcę.
 6. Placówka – placówka edukacyjna, np. szkoła, w której realizowane są Zajęcia.
 7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 41[1] Kodeksu cywilnego będący Użytkownikiem Serwisu.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.
 9. Rejestracja – czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu prowadząca do założenia Konta przez Użytkownika.
 10. Uczestnik – osoba, na której rzecz zostały zamówione Zajęcia lub Zajęcia online i która bierze w nich udział. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 11. Umowa – umowa świadczenia Usługi bądź umowa sprzedaży Edubawki, zawarta na odległość między Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach określonych Regulaminem.
 12. Usługodawca – Krystian Sroka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRYSTIAN SROKA ADVISIUM, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Wałbrzyska 10 lok. 6, 52-314 Wrocław, NIP: 8132363353, REGON: 020700940.
 13. Usługa – usługa, w tym również usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, opisana w Regulaminie.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 16. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie.
 17. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający aktywne Konto w Serwisie.
 18. Zajęcia – usługa świadczona przez Usługodawcę, stanowiąca cykl edukacyjnych wydarzeń stacjonarnych lub jednorazowe wydarzenie stacjonarne, odbywających się w Placówce lub w innym miejscu wskazanym w opisie Zajęć, mające charakter lekcji dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych. Szczegółowe informacje o terminach i tematach lekcji są wskazane w opisie Zajęć dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
 19. Zajęcia online – usługa świadczona przez Usługodawcę, stanowiąca cykl edukacyjnych wydarzeń online odbywających się za pośrednictwem platformy umożliwiającej spotkania wideo w czasie rzeczywistym, wskazanej w opisie Zajęć, mające charakter lekcji zdalnych dla dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych. Szczegółowe informacje o terminach i tematach lekcji są wskazane w opisie Zajęć online dostępnym na stronach Serwisu Internetowego
 20. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Usługodawcy przez Użytkownika świadczące o zamiarze zawarcia Umowy o świadczenie Usługi płatnej lub dostarczenie Edubawki.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkiego rodzaju wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie przez Użytkowników, do których to prawa autorskie należą do tych Użytkowników lub podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania z Serwisu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Serwisu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie z Serwisu Internetowego stanowią:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,
  • włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce,
  • oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF
 5. W celu korzystania z niektórych Usług Serwisu, w szczególności z Usługi założenia Konta oraz Usług, z których korzystanie wymaga założenia Konta, w tym złożenie Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość użytkowników korzystających z sieci Internet oraz zaporę sieciową typu firewall.

III. USŁUGI
 1. W ramach prowadzonego Serwisu Internetowego Usługodawca drogą elektroniczną świadczy na rzecz Użytkowników płatne oraz bezpłatne Usługi. Część Usług dedykowana jest wyłącznie Użytkownikom posiadającym Konto, bądź Organizatorom.
 2. Świadczenie Usług oraz dostęp do Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
  • przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu
  • założenie i prowadzenie Konta
  • kalendarz
  • prowadzenie Zajęć
  • prowadzenie Zajęć online
 4. Usługodawca, poza świadczeniem Usług, prowadzi sprzedaż Edubawek, która została opisana w pkt. V poniżej.
 5. Sprzedaż Edubawek, świadczenie Usług prowadzenia Zajęć oraz prowadzenia Zajęć online są płatne w wysokości wskazanej na stronie Serwisu. Wszystkie pozostałe Usługi świadczone w Serwisie są bezpłatne.
 6. Z Usługi polegającej na przeglądaniu ogólnodostępnych treści Serwisu może skorzystać każdy Użytkownik Serwisu.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu ogólnodostępnych treści Serwisu jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość skorzystania z Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie opisanej w pkt. IV Regulaminu. Umowa o świadczenie Usługi założenia i prowadzenia Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta.
 9. Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu Usługę kalendarz, w ramach której publikuje w Serwisie kalendarz z datami Zajęć, Zajęć online oraz innych wydarzeń, które organizuje, a także z informacjami niezbędnymi do przygotowania się do tych wydarzeń.
 10. Usługodawca może świadczyć również inne usługi, w tym również usługi płatne niewskazane w Regulaminie. Sposób świadczenia tych Usług, w tym także ich zakres, odpłatność i pozostałe kwestie istotne do zamówienia oraz świadczenia usługi określa odrębny regulamin bądź umowa.

 

IV. KONTO
 1. W celu założenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji polegającej na uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe dostępnych w ramach interaktywnego formularza rejestracyjnego prezentowanego w Serwisie i wysłaniu tego formularza do Usługodawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 2. Użytkownik, podczas Rejestracji wybiera rodzaj zakładanego Konta spośród możliwych do wyboru, tj. Konto klienta lub Konto subskrybenta. Użytkownik tworzy Konto subskrybenta w celu korzystania z Usługi cyklicznych Zajęć oraz Zajęć online, a Konto klienta w celu skorzystania z Usługi jednorazowych Zajęć lub korzystania z Edubawki.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom lub podmiotom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 5. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane, które podał w formularzu Rejestracji Konta są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik, w celu korzystania z Usług prezentowanych w Serwisie, jest zobowiązany w szczególności do uzupełnienia danych wskazanych w jego Koncie jako obowiązkowe.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego uaktualnienia tych danych w Serwisie Internetowym za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta oraz poinformowania o tym Usługodawcy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 7. Rejestracja Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikom przeglądanie historii ich Zamówień, aktywnych subskrypcji oraz danych podanych w Koncie a także pobrania materiałów elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę. Ponadto Użytkownik posiadający Konto subskrybenta może dokonać zapisu na Zajęcia cykliczne lub Zajęcia online, a Użytkownik posiadający Konto klienta może dokonać zapisu na Zajęcia jednorazowe oraz zapoznawać się z materiałami wideo udostępnionymi mu w ramach zakupu Edubawki. Usługodawca może również udostępniać niektóre treści Serwisu wyłącznie Użytkownikom posiadającym Konto, na których rzecz przeprowadza Zajęcia.

 

V. EDUBAWKI
 1. Edubawka, ze względu na swój edukacyjny charakter ma na celu nauczanie dzieci i młodzieży podstaw chemii, fizyki oraz innych nauk technicznych na podstawie doświadczeń. Doświadczenia wykonywane przez użytkowników Edubawek są związane z przeprowadzaniem eksperymentów fizycznych, reakcji chemicznych, mogących obejmować m.in. podgrzewanie materiałów lub cieczy, reakcji powodujących wydzielanie ciepła, a także posługiwanie się środkami mogącymi wywołać, w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, m.in. podrażnienia, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenia odzieży. Wykonywanie tych doświadczeń nieumiejętnie, w sposób niezgodny z instrukcją udostępnioną przez Usługodawcę może skutkować utratą zdrowia. Dokonując zakupu Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ew. szkody i zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności.
 2. Wykonywanie doświadczeń przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności przez osoby małoletnie, powinno odbywać się zgodnie z instrukcją tekstową lub wideo udostępnioną przez Usługodawcę, a także pod nadzorem rodzica, opiekuna lub innej osoby dorosłej, której została powierzona opieka nad osobami wykonującymi doświadczenia.
 3. Informacje dotyczące Edubawki, w szczególności jej zakresu oraz cen, zawarte na stronie Serwisu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Koszt Edubawki podawany w Serwisie Internetowym stanowi cenę brutto i zawiera w sobie wszystkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT. Nie zawiera natomiast kosztu wysyłki materiałów potrzebnych do budowy Edubawki.
 5. Złożenie Zamówienia na Edubawkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy sprzedaży Edubawki, o treści zgodnej z treścią Zamówienia. Po otrzymaniu oferty Usługodawca przesyła informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Użytkownika. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Edubawki:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy i skompletowaniu Zamówienia,
  • płatność elektroniczna, w tym płatność kartą – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika i skompletowaniu Zamówienia.
 9. Za pośrednictwem strony internetowej Serwisu Usługodawca informuje Użytkownika o terminie, w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
 10. W wypadku gdy Użytkownik nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ppkt. 9 powyżej, Usługodawca wzywa tego Użytkownika do zapłaty wyznaczając Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Usługodawca odstąpi od Umowy. W wypadku, gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty bezskutecznie upłynie, Usługodawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 11. Dostawa materiałów edukacyjnych, instrukcji, lub wideo udostępnianych przez Usługodawcę w ramach Edubawki odbywa się za pośrednictwem Konta klienta. Dostawa pozostałych materiałów w ramach Edubawek jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do Paczkomatu InPost wskazanego przez Użytkownika w trakcie tworzenia Konta.
 12. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej Serwisu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Edubawek.
 13. Termin realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy wskazany na stronie Serwisu Internetowego i jest liczony w Dniach roboczych zgodnie z pkt. V ppkt. 8 Regulaminu.
 14. Usługodawca udostępnia następujące formy dostawy materiałów innych niż wideo udostępnianych w ramach Edubawek:
  • dostarczenie do paczkomatu
  • odbiór osobisty w punkcie odbioru Usługodawcy

 

VI. ZAJĘCIA I ZAJĘCIA ONLINE
 1. O ile w poniższym pkt. VI wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, termin „Zajęcia” odnosi się zarówno do Zajęć, jak i Zajęć online.
 2. W ramach świadczenia Usługi prowadzenia Zajęć Usługodawca zobowiązuje się do zorganizowania pojedynczego wydarzenia lub cyklu wydarzeń o charakterze edukacyjnym, o tematyce wskazanej w opisie Zajęć, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny za Zajęcia.
  Zajęcia w Placówkach nie odbywają się w dni wolne od nauki szkolnej, ferie, wakacje i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 3. W opisie Zajęć prezentowanym w Serwisie, wskazany jest rodzaj i tematyka Zajęć, a także jego forma – online lub stacjonarna, a także w zależności od formy przeprowadzania Zajęć – komunikator internetowy umożliwiający prowadzenie Zajęć online lub Placówka, w której przeprowadzane będą Zajęcia stacjonarne.
 4. Cena Zajęć prezentowana w jego opisie obejmuje koszty udziału w Zajęciach, materiałów i narzędzi niezbędnych do realizacji programu danych Zajęć, wskazaną w opisie Zajęć ilość jednostek szkoleniowych oraz czas ich trwania.
 5. Użytkownik składa Zamówienie na Zajęcia na rzecz Uczestnika, tj. innej osoby, która będzie uczestniczyła w Zajęciach.
 6. Uczestnikiem Zajęć może być osoba fizyczna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Zajęciach.
 7. Zajęcia mogą być również organizowane na zamówienie placówek edukacyjnych, tj. szkół i innych podmiotów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Zamówienie może zostać złożone przez osobę umocowaną do reprezentacji takiego podmiotu. Złożenie Zamówienia, o którym mowa w niniejszym ppkt. jest realizowane w drodze indywidualnego kontaktu z Usługodawcą.
 8. Uczestnik Zajęć, w czasie ich odbywania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Zajęcia, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Zajęć nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o opuszczenie Zajęć.
 9. Z uwagi na swój edukacyjny, praktyczny charakter, celem Zajęć online jest przeprowadzanie doświadczeń fizycznych i chemicznych , których wykonanie niezgodne z instrukcją osoby prowadzącej Zajęcia może skutkować narażeniem zdrowia Uczestników. W przypadku Zajęć online, Uczestnik Zajęć online nie może być pozostawiony bez opieki i nadzoru rodzica, opiekuna lub innej osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, której została powierzona opieka nad Uczestnikiem.
 10. Zajęcia online mogą być nagrywane przez Usługodawcę. Usługodawca stosuje zabiegi techniczne mające na celu zamazanie wizerunków Uczestników i anonimizuje dane Uczestników w tym zakresie. Nagranie jest udostępniane wyłącznie Uczestnikom zapisanym na Zajęcia online, a którzy nie uczestniczyli w tych Zajęciach online.
 11. W przypadku niektórych Zajęć ustalana jest minimalna oraz maksymalna liczba Uczestników, której osiągniecie jest warunkiem przeprowadzenia danych Zajęć. Minimalna oraz maksymalna liczba Uczestników – jeśli ma zastosowanie – jest podawania w opisie Zajęć lub ograniczona za pomocą ustawień Serwisu. W przypadku, gdy na dane Zajęcia nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, wskazana w opisie Zajęć, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, który złożył Zamówienie na Zajęcia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Zajęć e-mailowo, na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 12. W przypadku o którym mowa, w ppkt. 11 powyżej, Usługodawca uzgadnia z Użytkownikiem nowy termin Zajęć bądź zwrot uiszczonej opłaty za Zajęcia – zgodnie z wyborem Użytkownika, który złożył Zamówienie na odwołane Zajęcia.
 13. W przypadku zwrotu opłaty za Zajęcia, o której mowa w ppkt. 12 powyżej, Usługodawca dokonuje zwrotu na podany przez Użytkownika numer konta bankowego, w terminie 14 dni od podania przez Użytkownika informacji o numerze konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot.
 14. Do złożenia Zamówienia na Zajęcia odpowiednio stosuje się zapisy pkt. V ppkt 3-13 Regulaminu.
 15. Płatności za cyklicznie odbywające się Zajęcia online lub Zajęcia jest pobierana w sposób zautomatyzowany poprzez możliwość pobierania płatności przez Usługodawcę bez aktywnego udziału Użytkownika (np. z użyciem karty kredytowej wskazanej przez Użytkownika). W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, Usługodawca uzyskuje zgodę Konsumenta na automatyczne przedłużenie dostępu w ramach Zamówionych Zajęć i obciążenie jego karty kredytowej.
 16. Dokonując płatności za Zajęcia w sposób zautomatyzowany Użytkownik wyraża zgodę na cykliczne obciążanie rachunku wskazanego przez Użytkownika. Wysokość obciążenia zależy od rodzaju Zajęć, ich częstotliwości oraz ich ilości. W szczególności:
  • należność za okres trwania Zajęć jest obliczana jako „stawka za jedne zajęcia * planowana ilość zajęć w ciągu okresu trwania zajęć”. Powstała w ten sposób kwota jest dzielona na określoną ilość równych płatności, które należy wnosić w miesięcznych odstępach w ciągu okresu trwania Zajęć.
  • w przypadku dołączenia Uczestnika po terminie rozpoczęcia Zajęć (tj. w trakcie roku szkolnego) cena za Zajęcia wyliczana jest jako „stawka za jedne zajęcia * planowana ilość zajęć do końca roku szkolnego” i dzielona na miesięczne płatności w wysokości jak dla danej Placówki. Kwota ostatniej płatności jest zależna od momentu dołączenia Uczestnika do zajęć i może być wyższa lub niższa niż regularna miesięczna płatność.
  • w przypadku rezygnacji z Zajęć następuje końcowe rozliczenie z Użytkownikiem na podstawie ilości Zajęć w których wziął udział Uczestnik z uwzględnieniem Zajęć w trakcie okresu wypowiedzenia o którym mowa ppkt.20.
  • ze względu na warsztatowy charakter Zajęć i konieczność zamawiania pomocy naukowych i materiałów z dużym wyprzedzeniem nie ma możliwości odliczania należności za Zajęcia z powodu nieobecności Uczestnika jeśli takie Zajęcia zostały przeprowadzone przez Usługodawcę
 17. W ramach płatności, o której mowa w ppkt. 15 powyżej opłata jest pobierana raz w każdym miesiącu rozliczeniowym, zgodnie z informacjami prezentowanymi w opisie.
 18. Przez upływ miesięcznego okresu rozliczeniowego, o których mowa w ppkt. 17 powyżej rozumie się upływ dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada pierwszemu dniowi okresu rozliczeniowego, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – upływ ostatniego dnia takiego miesiąca.
 19. Opłata za każdy okres rozliczeniowy pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że za początek pierwszego okresu rozliczeniowego uważa się dzień zawarcia Umowy. W niektórych przypadkach termin płatności, o którym mowa w zdaniu poprzednim może ulec zmianie, przykładowo w przypadku, gdy dokonanie opłaty za pośrednictwem formy wybranej przez Użytkownika nie jest możliwe.
 20. W przypadku, gdy opłata za kolejny okres rozliczeniowy nie może być zrealizowana za pośrednictwem formy płatności wybranej przez Użytkownika, Usługodawca wezwie  Użytkownika do usunięcia naruszenia poprzez wybranie innej formy płatności, o ile jest to możliwe, lub do ponownego dokonania płatności. Usługodawca może w takim przypadku dokonać zawieszenia świadczenia Usług do czasu wpłynięcia płatności Użytkownika za kolejny okres rozliczeniowy. Użytkownik ma możliwość zmiany wybranej formy płatności na inną płatność dostępną w Serwisie. Zmiana dokonywana jest przez Usługodawcę na prośbę Użytkownika zgłoszoną za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany we Wstępie Regulaminu.
 21. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Umowy o przeprowadzanie Zajęć w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenia Umowy Użytkownik dokonuje za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany we Wstępie Regulaminu.
 22. W przypadku gdy ze względów niezależnych od Usługodawcy, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej czy stanu epidemicznego, Zajęcia nie mogą odbywać się w formie stacjonarnej, Usługodawca może zaproponować Użytkownikom przeprowadzenie zamówionych przez nich Zajęć w formie Zajęć online. W takim przypadku Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na zmianę formy Zajęć lub wypowiedzieć Umowę. Informacja o decyzji o wypowiedzeniu Umowy bądź akceptacji zmiany formy zajęć jest dokonywana przez Użytkowników w terminie 3 dni od otrzymania od Usługodawcy powiadomienia o konieczności zmiany formy zajęć na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę we Wstępie Regulaminu.
 23. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie określonym ppkt. 22 powyżej, Usługodawca zwraca Użytkownikowi koszt Zajęć w wysokości proporcjonalnej do ilości niewykorzystanych Zajęć objętych programem w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy.

 

VII. REKLAMACJE EDUBAWEK – RĘKOJMIA
 1. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Edubawek objętych Zamówieniem bez wad.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady wynika z przepisów określonych art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Edubawek względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub w Regulaminie należy kierować na adres: Advisium, ul. Wałbrzyska 10 lok. 6, 52-314 Wrocław, adres e-mail: info@chefik.pl, nr telefonu: +48 577 047 100.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowaną Edubawkę na adres wskazany w ppkt. 3 powyżej. Użytkownik proszony jest, o ile jest to możliwe, o dołączenie dowodu zakupu do reklamowanej Edubawki.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 7. W przypadku Edubawek wykonanych z nietrwałych, ulegających szybkiemu zużyciu lub degradacji elementów rękojmia obejmuje tylko uszkodzenia Edubawki wynikające z niewłaściwego transportu przez przewoźnika.

 

VIII. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1.  Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Użytkownik może zgłaszać na adres: Advisium, ul. Wałbrzyska 10 lok. 6, 52-314 Wrocław, adres e-mail: info@chefik.pl, nr telefonu: +48 577 047 100.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji, Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  • naruszać jakiekolwiek prawa Usługodawcy lub osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  • zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe
 4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług w ramach Serwisu do czasu usunięcia naruszeń, a także może rozwiązać umowę o świadczenie Usług po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu.

 

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł Umowę z Usługodawcą, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa stosowne oświadczenie Usługodawcy. Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy prezentowanym na stronie Serwisu lub samodzielnie sformułować oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pisemnie na adres: Advisium, ul. Wałbrzyska 10 lok. 6, 52-314 Wrocław, lub mailowo na adres e-mail: info@chefik.pl. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towaru – w przypadku Umowy sprzedaży, a w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku:
  • Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę lub rozpoczął wykonywanie Usługi za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia lub rozpoczęciu realizacji świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę
  • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
 4. W przypadku gdy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru (Edubawek).
 6. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Edubawek. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili w przypadku Umowy sprzedaży Edubawek – otrzymania z powrotem pełnych, nieuszkodzonych zestawów Edubawek lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Edubawek, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Edubawek, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Edubawek inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Edubawek Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Edubawek. Zwrot Edubawek powinien nastąpić na adres Usługodawcy podany we Wstępie Regulaminu.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie obowiązującymi przepisami oraz z zasadami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.  Zapisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczące odstąpienia od Umowy, z wyłączeniem zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, stosuje się do osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 5. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 6. W razie braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta.

FORMULARZE