Regulamin sklepu Chefik


Firma Advisium („Firma” lub „Usługodawca”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 3/2 wpisana do rejestru działalności gospodarczej, NIP 813-236-33-53, REGON 020700940, za pośrednictwem strony internetowej https://chefik.pl („Strona”) umożliwia dostęp do następującej oferty zajęć edukacyjnych („Oferta”):

 • zajęć stacjonarnych prowadzonych w placówkach edukacyjnych lub innych lokalizacjach na terenie RP
 • zajęć online
 • pakietów edukacyjnych zawierających kilka zajęć
 • pojedynczych zajęć
 • całodziennych spotkań o charakterze warsztatów naukowych

Klient korzystający z oferty i informacji dostępnych na Stronie wyraża zgodę i akceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie oraz ich prawne konsekwencje.

Brak akceptacji zapisów ze strony Klienta uniemożliwia korzystanie z Oferty.

Niniejszy regulamin zawiera informacje nt. rodzajów oferowanych zajęć, zasady korzystania z Oferty, prawa i obowiązki Klienta oraz Firmy, tryb reklamacji oraz odstąpienia od umowy.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Oferty Klient potwierdza, że przeczytał Regulamin oraz akceptuje zawarte w nim zapisy.


DEFINICJE

 

 1. Zajęcia stacjonarne i zajęcia online – pozalekcyjne zajęcia edukacyjne prowadzone w placówkach edukacyjnych i innych uzgodnionych lokalizacjach (w przypadku zajęć stacjonarnych) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w przypadku zajęć online).
 2. Dni Chefika – całodzienne spotkania z dziećmi o charakterze warsztatowym odbywające się w okresie wakacji i ferii zimowych w siedzibie Firmy lub w innych wskazanych lokalizacjach.
 3. Edubawki – usługi edukacyjna składające się z filmu edukacyjnego na określony temat oraz zabawki/zabawek o charakterze pomocy naukowych lub zestawu eksperymentów związanych z tematem filmu.
 4. Usługi – oferowane przez Firmę usługi edukacyjne wymienione w p. 1-3.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Firmę pod adresem https://chefik.pl
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Oferty Firmy za pośrednictwem Sklepu po założeniu konta
 7. Uczestnik – osoba wskazana przez Użytkownika jako biorąca udział w zajęciach stacjonarnych, online lub Dniach Chefika.
 8. Umowa – umowa sprzedaży usług zawarta przez Użytkownika za pośrednictwem Strony poprzez zakup Usług.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane podczas użytkowania Sklepu, którego celem jest zawarcie Umowy.
 10. Potwierdzenie zakupu – potwierdzeniem zakupu jest faktura wysyłana przez Usługodawcę na adres mailowy podany przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia.

OFERTA

 

Na Ofertę Firmy składają się:

 1. Zajęcia stacjonarne i zajęcia online. Ich przedmiotem jest nauka podstaw chemii, fizyki i nauk technicznych poprzez doświadczenia, odbywająca się w roku szkolnym zgodnie z terminami publikowanymi w kalendarzu na Stronie po uruchomieniu zajęć na początku każdego roku szkolnego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu zgodnie z kalendarzem szkolnym tj. z przerwami w okresie świąt, ferii, dni ustawowo wolnych od pracy i dodatkowych wolnych od nauki dni zarządzonych przez dyrekcję placówki. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć stacjonarnych ustalany jest na początku każdego roku szkolnego z dyrekcją placówki edukacyjnej w której prowadzone są zajęcia.
 2. Dni Chefika. Dni Chefika to całodzienne spotkania edukacyjne o charakterze warsztatowym prowadzone przez Usługodawcę w okresie wakacji i ferii zimowych. Tematyka Dni Chefika dotyczy zjawisk i praw chemii, fizyki i innych nauk technicznych. W ramach Dni Chefika Usługodawca zapewnia całodzienną opiekę nad dziećmi od godz. 8:00 do 16:30 oraz całodzienne wyżywienie. W trakcie dnia prowadzone są 2 bloki warsztatowe.
 3. Edubawki. Edubawki to usługi edukacyjne. Każda taka usługa składa się z filmu edukacyjnego oraz zabawki/zabawek o charakterze pomocy naukowej lub zestawu do eksperymentów związanych z tematem filmu edukacyjnego. Po zakupieniu Edubawki Użytkownik za pośrednictwem paczkomatu InPost otrzymuje przesyłkę na adres podany podczas składania Zamówienia w Sklepie. Przesyłka zawiera komplet materiałów niezbędnych do wykonania doświadczeń i/lub elementów potrzebnych do skonstruowania zabawek/zabawki oraz informację o dostępie do strony z filmem edukacyjnym.

REALIZACJA USŁUGI ZAJĘĆ STACJONARNYCH, ONLINE I DNI CHEFIKA

 

Usługi zajęć stacjonarnych i online o których mowa w Regulaminie świadczone są w następujący sposób:

 1. Zajęcia online odbywają się raz w tygodniu zgodnie z kalendarzem szkolnym tj. z przerwami w okresie świąt, ferii i dni ustawowo wolnych od pracy w terminach publikowanych po rozpoczęciu roku szkolnego w kalendarzu na Stronie i oznaczonych “O” (online).
  Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentów i/lub skonstruowania pomocy naukowych związanych z tematem zajęć przesyłane są do Użytkownika na adres podany podczas rejestracji. W celu ograniczenia dodatkowych kosztów związanych z wysyłką materiałów każdorazowo wysyłane są materiały do 3 lub 4 zajęć.
 2. Zajęcia stacjonarne prowadzone są w placówkach edukacyjnych, których lista udostępniana jest na Stronie przez Firmę po rozpoczęciu roku szkolnego, w terminach uzgodnionych z dyrekcją danej placówki i publikowanych w kalendarzu na Stronie.
  W przypadku wydania przez organy administracji publicznej, w tym rządowej lub samorządowej, stosownych aktów prawnych ograniczających lub zakazujących czasowo możliwość przeprowadzenia zajęć w formie stacjonarnej Usługa, o której mowa może być wykonywana w formie zajęć zdalnych (online).
  Zajęcia w formie zdalnej (online) będą przeprowadzane w szczególności w następujących przypadkach:
  a) w czasie ogłoszonego stanu epidemicznego lub innego podobnego,
  b) w pozostałych przypadkach niewymienionych, jeżeli przeprowadzenie zajęć w formie tradycyjnej nie będzie możliwe, a Firma i Użytkownik nie będą za ten stan ponosić winy (siła wyższa), oraz możliwe będzie w to miejsce przeprowadzenie zajęć w formie zdalnej.
  Użytkownik w warunkach, o których mowa w p. a)-b) nie może, powołując się na nadzwyczajne okoliczności, zrezygnować z Usług w drodze innej niż z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie będzie możliwe przeprowadzenie zajęć w formie stacjonarnej. W takim przypadku przyjmuje się, iż zajęcia powinny być przeprowadzone w formie zdalnej i nie znajdują wobec tego zastosowania przepisy art. 475 k.c. lub 495 k.c. Na wypadek gdyby pomimo treści przepisu niniejszego ustępu Użytkownik zrezygnował z takich usług poprzez zaniechanie uczestnictwa w zajęciach zdalnych, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Usługodawcy pełnego wynagrodzenia za zajęcia, w których nie brał udziału, a Usługodawca zgłosił gotowość do ich przeprowadzenia w formie zdalnej.
 3. Dni Chefika prowadzone są w siedzibie Usługodawcy lub innej, wskazanej przed rozpoczęciem, lokalizacji.

Zajęcia zdalne będą prowadzone za pomocą wybranego przez Usługodawcę komunikatora lub innego dostępnego oprogramowania czy metody porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi dostęp do komunikatora wykorzystywanego przez Usługodawcę.


REALIZACJA USŁUGI EDUBAWKI

 

Usługa Edubawki składa się z filmu edukacyjnego oraz pakietu z materiałami wysyłanego do Użytkownika po dokonaniu zakupu w Sklepie.

Po zakupie Usługi na Stronie następuje wysyłka pakietu do Użytkownika na adres podany podczas składania Zamówienia. W przypadku braku możliwości wysyłki materiałów ze względu na ich tymczasową niedostępność Użytkownik otrzymuje mailowo informację o chwilowym braku możliwości realizacji Usługi, przewidywanym terminie jej możliwej realizacji oraz o możliwości rezygnacji z Usługi.

Dostęp do strony z filmem i zawartych tam treści edukacyjnych jest możliwy po opłaceniu usługi i zalogowaniu się Użytkownika na Stronie.


PŁATNOŚCI

 

Płatności odbywają się przez Stronę za pośrednictwem Sklepu lub udostępnionych przez Usługodawcę linków do płatności.

ZAJĘCIA STACJONARNE I ONLINE
 1. Opłaty za zajęcia stacjonarne i online mają charakter cykliczny. Ich wysokość zależy od rodzaju placówki, częstotliwości zajęć oraz ich ilości w ciągu roku szkolnego. Należność za cały rok szkolny jest obliczana jako „stawka za jedne zajęcia * planowana ilość zajęć w ciągu roku szkolnego”. Powstała w ten sposób kwota jest dzielona na 8 lub 9 równych płatności, które należy wnosić w miesięcznych odstępach w ciągu roku szkolnego. Ze względu na warsztatowy charakter zajęć i konieczność zamawiania pomocy naukowych i materiałów z dużym wyprzedzeniem nie ma możliwości odliczania należności za zajęcia z powodu nieobecności Uczestnika jeśli takie zajęcia zostały przeprowadzone przez Usługodawcę.
 2.  W przypadku dołączenia Uczestnika po terminie rozpoczęcia zajęć (tj. w trakcie roku szkolnego) cena za zajęcia wyliczana jest jako „stawka za jedne zajęcia * planowana ilość zajęć do końca roku szkolnego” i dzielona na miesięczne płatności w wysokości jak dla danej placówki edukacyjnej. Kwota ostatniej płatności jest zależna od momentu dołączenia Uczestnika do zajęć i może być wyższa lub niższa niż regularna miesięczna płatność.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć następuje końcowe rozliczenie z Użytkownikiem na podstawie ilości zajęć w których wziął udział Uczestnik z uwzględnieniem zajęć w trakcie okresu wypowiedzenia o którym mowa w sekcji „ZWROTY, REZYGNACJE I REKLAMACJE”. Kwota ostatniej płatności jest zależna od momentu rezygnacji Uczestnika z zajęć i może być wyższa lub niższa niż regularna miesięczna płatność.
DNI CHEFIKA I EDUBAWKI
 1. Opłaty za Dni Chefika i Edubawki mają charakter jednorazowy. Wysokość opłat jest zależna od ilości i rodzaju zakupionych Usług.

 


ZWROTY, REZYGNACJE I REKLAMACJE

 

ZAJĘCIA STACJONARNE I ONLINE
 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi bez podania przyczyn do 14 dni od daty zawarcia Umowy, za którą przyjmuje się dzień złożenia Zamówienia pod warunkiem, że nie nastąpiło jeszcze rozpoczęcie świadczenia usług.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zajęć w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Rezygnacja następuje jedynie na mocy wypowiedzenia Umowy w formie komunikacji mailowej na adres rozliczenia@chefik.pl pod rygorem nieważności.
 4. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach (bez wcześniejszego wypowiedzenia) nie jest traktowane jako rezygnacja z zajęć i nie zwalnia z konieczności wnoszenia należnych opłat.
 5. W przypadku nieobecności Użytkownika na zajęciach z przyczyn niezawinionych przez organizatorów nie ma on prawa do zwrotu wniesionej opłaty.
  W przypadku nieobecności Użytkownika na zajęciach online ma on możliwość odtworzenia nagrania z takich zajęć za pośrednictwem Strony.
  W przypadku zajęć stacjonarnych, w indywidualnych przypadkach, jeśli w innych placówkach odbywać się będą zajęcia, na których Uczestnik był nieobecny i będą warunki do ich odrobienia, Uczestnik może odbyć zajęcia w innym terminie i innej placówce, przy czym Użytkownik zobowiązany do zapewnienia transportu Uczestnika oraz do dokonania odpowiednich uzgodnień z Firmą co do możliwości i zasad odrobienia oznaczonych zajęć. Zamiar odrobienia zajęć należy zgłosić niezwłocznie, gdyż program zajęć jest realizowany we wszystkich placówkach według harmonogramu dla danej placówki.
DNI CHEFIKA
 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi bez podania przyczyn do 14 dni od daty zawarcia Umowy, za którą przyjmuje się dzień złożenia Zamówienia pod warunkiem, że nie nastąpiło jeszcze rozpoczęcie świadczenia usług.
 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Dni Chefika nie później niż 5 dni przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku następuje zwrot 100% ceny uczestnictwa wniesionej przez Użytkownika. Zwrot następuje na rachunek bankowy z którego Użytkownik wykonał płatność w terminie do 7 dni roboczych.
 3. Rezygnacja następuje jedynie na mocy wypowiedzenia Umowy w formie komunikacji mailowej na adres rozliczenia@chefik.pl pod rygorem nieważności.
 4. Niestawienie się Uczestnika Dni Chefika w danym dniu (bez wcześniejszego wypowiedzenia) nie jest traktowane jako rezygnacja z usługi i nie upoważnia do zwrotu wniesionych opłat.
EDUBAWKI
 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi bez podania przyczyn do 14 dni od daty zawarcia Umowy, za którą przyjmuje się dzień złożenia Zamówienia pod warunkiem, że:
  a) nie nastąpiło jeszcze rozpoczęcie świadczenia usług; za moment rozpoczęcia świadczenia usługi przyjmuje się zalogowanie użytkownika do strony z chronionymi treściami
  b) wysłany do Użytkownika pakiet z materiałami nie został otwarty i nie jest uszkodzona nalepka zabezpieczająca.
 2. Rezygnacja następuje jedynie na mocy wypowiedzenia Umowy w formie komunikacji mailowej na adres rozliczenia@chefik.pl pod rygorem nieważności.
 3. Pod warunkiem spełnienia wymagania wymienionego w p.1 a) i b) Użytkownik na własny koszt wysyła pakiet do Usługodawcy na adres siedziby.
 4. W terminie do 7 dni następuje zwrot poniesionych opłat na rachunek z którego Użytkownik dokonał wpłaty.
 5. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi z powodu niekompletności lub wadliwości materiałów zawartych w wysłanym do niego pakiecie. W takim przypadku jest zobowiązany do przekazania Firmie informacji o brakach lub wadliwości materiałów na adres mailowy rozliczenia@chefik.pl. W drodze indywidualnych ustaleń użytkownik ma również możliwość zażądać wysyłki nowego pakietu kompletnego i pozbawionego wad.
 6. W przypadku omówionym w p. 5 koszty wysyłki pokrywa Usługodawca

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego Regulaminu odpowiednio stosuje się przepisy polskie, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. W zakresie ochrony danych osobowych stosuje się przepisy zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych dostępne są w dokumencie Informacja-RODO.PDF.
 3. W razie powstania sporu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu spory mogące z tego faktu wynikać rozstrzygane będą polubownie, w drodze negocjacji między Usługodawcą a Użytkownikiem. W przypadku, gdy nie doprowadzą do zawarcia porozumienia bądź ugody spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.